Välkommen!

 

GA Johanssons Smidesverkstad AB är ett anrikt Eskilstunaföretag som har utvecklats med tiden. Mer än 60 år av genuin hantverkstradition och produktutveckling är en stadig grund att stå på. Idag är vi ett högkvalificerat och modernt processföretag som växer i stadig takt med våra kunder som finns främst i Mälardalen och Stockholm.

Högsta kvalitet i varje detalj är en självklarhet för våra medarbetare. Vi arbetar aktivt med en kontrollplan för att trygga en hög kvalitetsnivå och måna om miljön. All personal utbildas löpande inom sitt kompetensområde och är skolade i en miljö präglad av yrkesstolthet. Att kombinera funktion och design är avgörande för fortsatta framgångar.

 

Vi förbättrar vårt kvalitetsarbete genom att:

 • sätta kunden i fokus och uppfylla och överträffa dess förväntningar
 • arbeta strukturerat och systematiskt
 • säkerställa och dokumentera bearbetningen av våra produkter
 • ha en kostnadseffektiv bearbetning för säkra leveranstider

Vårt miljöarbete präglas av en ansvarsfull hantering av leveranser, material, avfall och restprodukter. Vi återanvänder före vi återvinner och minimerar så gott det går vår miljöpåverkan. Självklart följer vi lagar och andra krav och förebygger förorening genom riskanalyser och handlingsplaner.

Vi ska i vårt miljöarbete:

 • minimera omlastning av material genom att montage sker i samband med leverans
 • minimera mängden avfall genom att leverera färdigkapat material till byggarbetsplats
 • välja i första hand miljömärkta produkter vid ekonomisk och teknisk möjlighet
 • samåka till byggarbetsplatserna i mesta möjliga mån

Vi ser till att förebygga händelser och tillbud samt förbättra arbetsmiljön i flera avseenden. Medarbetaren ska känna till sitt ansvar och befogenheter samt vilken kompetens som krävs för sin uppgift. Därmed skapar vi trygghet i uppgiften samt yrkesstolthet. Våra positiva, kompetenta och omdömesgilla medarbetare är största tillgången. Vi följer de arbetsmiljölagar som finns och kommunicerar dem till våra medarbetare.

I vår arbetsmiljö arbetar vi med:

 • arbetsmiljöutredningar
 • skyddsronder
 • kompetenshöjande insatser
 • positiva medarbetare

GA Johanssons Smidesverkstad AB strävar efter att kvalitets- och miljösäkra sina rutiner i alla processer samt att ha en så riskfri arbetsmiljö som bara är möjligt för sina medarbetare.

Från och med 1 juli 2014 skall bärverksdelar av stål som levereras till en byggarbetsplats vara CE-märkta.

Vi jobbar efter de internationella standarderna ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö), samt är certifierade i enlighet med SS-EN 1090-1, mot kraven i SS-EN 1090-2 (EXC 1 & EXC 2), vilket tillåter oss att CE-märka våra produkter. Med CE-märkningen intygar vi att produkterna som vi tillverkar uppfyller grundläggande krav på hälsa, miljö, säkerhet och andra väsentliga egenskaper, samt att vi följer en föreskriven kontrollprocedur.

Vi är även certifierade enligt ISO 3834(-2). Denna standard beskriver hur kvalitetssäkring vid svetsning skall åstadkommas och är ett krav för att få svetsa enligt EN 1090.

GA Johanssons Smidesverkstad AB garanterar bl.a. i och med den ståldokumentation som överlämnas efter utförd entreprenad att:

 • Rätt materialkvalitet har använts
 • Endast auktoriserade konstruktörer anlitats
 • De svetsarbeten som utförts har blivit utförda av behörig svetsare
 • Svetsarbetena har följt svetsdatablad (WPS) och svetsplaner
 • Svetsstandarden 3834-2 efterlevts
 • Alla moment i arbetet är kontrollerade enligt framtagen montageplan och egenkontroll
 • Avvikelser dokumenterats
 • Ingående komponenter har kontrollintyg
 • Underleverantörer har följt regelverket
 • Maskiner och mätverktyg som använts har kalibrerings- och valideringsintyg
 • Svetsare och övrig personal hos entreprenörsen fortlöpande utbildas och uppdateras gällande metoder, regler och yrkesspecifik kunskap